Ouders

About us

Aanmelden

Wil je jouw kind aanmelden op één van onze PricoH scholen? Dat kan via de school zelf. Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek en een rondleiding plaats. Bekijk ons scholenoverzicht, vind een school dichtbij in de buurt en maak een afspraak.

Leerplicht

Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Vanaf de vierde verjaardag mag een kind naar school. Een kind moet naar school vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar wordt.

Verlof kan worden worden aangevraagd bij de directeur van de school.

Indien u vragen heeft over schoolgaan, leerplicht of vrijstelling van leerplicht kunt u informatie vinden op https://www.hoogeveen.nl/jeugd-en-onderwijs/leerplicht. Ook kunt u contact opnemen RMC coordinatiepunt van de gemeente Hoogeveen per  telefoon 140528 of e-mail leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl.

About us
About us

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs wordt extra ondersteuning voor kinderen georganiseerd binnen het reguliere onderwijs. Dit kan zijn voor kinderen die moeite hebben met leren of juist heel snel leren, binnen de klas en buiten de klas. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen onnodig thuiszitten. Dat kan alleen maar slagen als er een goede samenwerking is tussen ouders en scholen. Iedere school heeft de specifieke mogelijkheden voor passend onderwijs beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel, dat via de websites is te raadplegen.

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur hierbij.

Externe hulpverlening tijdens schooltijd

Onze basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die externe hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Soms wordt daarbij de vraag gesteld of deze hulp onder schooltijd kan plaatsvinden. Wij gebruiken het protocol “Externe hulpverlening tijdens schooltijd” als leidraad om een dergelijke vraag goed te beantwoorden. Het protocol is opgesteld op basis van het principe dat externe hulp buiten schooltijd plaatsvindt. Onder bepaalde voorwaarden kan door de directeur op dit principe een uitzondering worden gemaakt. De directie beslist vervolgens, in overleg met de IB-er en de betrokken leerkracht of de externe, specialistische hulp wenselijk of noodzakelijk is. Voor een bezoek aan een behandelaar in het kader van ernstige enkelvoudige dyslexie, dyscalculie, logopedie of (langdurige) fysiotherapie wordt over het algemeen een uitzondering gemaakt. De school zal hier in principe vrij voor geven, wanneer de noodzaak van de behandeling tijdens schooltijd voldoende beargumenteerd kan worden.

Klik voor het volledige protocol op onderstaande button.

About us
About us

AVG/Privacy

Voor het uitvoeren van ons werk, het onderwijs geven aan kinderen en het begeleiden, hebben we informatie nodig; over onze leerlingen, maar ook over u als ouders en verzorgers en over onze medewerkers. We zijn verplicht bepaalde informatie vast te leggen die relevant zijn voor de inschrijving, het ontvangen of geven van onderwijs en de begeleiding. Daarnaast zijn er gegevens, die niet verplicht zijn, maar wel handig of omdat het u en andere ouders een beeld geeft van wat we op school allemaal doen; denk daarbij bijvoorbeeld aan foto’s van activiteiten.

Om dit alles te regelen hebben we een Privacyreglement opgesteld deze kunt u hier inzien.

Verzekering

PricoH heeft voor alle scholen een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd.

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.

Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet(en) tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van eigen onrechtmatigheid.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger dan 14 jaar zijn, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

About us
About us

Klachtenregeling

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat “klanten” niet tevreden zijn. Dat komt ook bij ons voor. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van klachten onze klachtenprocedure te volgen:

Schorsing en verwijdering

Soms zijn we genoodzaakt een leerling voor een bepaalde tijd een time-out op te leggen, te schorsen of zelfs van school te verwijderen. De vereniging kan tot verwijdering overgaan wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling. Uit de jurisprudentie blijkt dat verwijdering ook kan plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders van een leerling. Verwijdering en een time-out van leerlingen vallen volgens de wet onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en zijn zaken die nogal eens door ouders via de rechter worden aangevochten. Dat rechtvaardigt een procedure waarbij het bestuur betrokken is en uiteindelijk groen licht geeft. Een beslissing tot een time-out of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid genomen worden. Verwijdering en time-out van een leerling door de directeur van een school van PricoH vindt alleen plaats na zorgvuldig overleg met het bestuur.
About us